ФЛ Смеј 150 тони на час

Робусна помала мелница за чекани со уникатна градба.

Дробилот е дизајниран така што материјалот што треба да се смачка се внесува во врвот и паѓа во корпа со ребра. Дробилката е опремена со двојни ротори, а чеканите го погодуваат материјалот преку ребрата. Само кога материјалот е доволно мал, тој паѓа низ ребрата и се крши понатаму пред да помине материјалот низ решетките на решетките на дното на дробилката.

Погоден за кршење на минерали од типот варовник, мермер, песочник, кварцит, доломит, мика, бакарна крошна, калцит, талк, гипс.

На дробилката има широки лагери за резервни делови, удари, шипки за решетки, панделки за корпи итн.

Прво на сите е врвот на дробилка со добиточна храна и зад себе е дното на дробирот со корпа.

Прачките се видливи на дното на дробилката. Кошницата се гледа одозгора, можете да видите како удирањата минуваат низ ребрата.

Затвори од удари. Кука на петел се гледа одозгора.