Слој

Лесно обработливо земјиште, погодно за растенија на глинеста почва.

Достапни се поголеми количини.