Цел на штанд

Димензии на палубата на екранот: Ширина 1,20 x Должина 3,0 метри.