завртки за ладење

4 завртки за ладење
Должина 6 метри x ширина 1,4 м
Исто така, постојат 2 дополнителни брзини
Може да се користи за ладење пепел, лесен песок или слично.