Снежна плуг

на пример до Носителот да ги имплементира носителите